Regulamin

 
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach/kursach
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem szkoleń/kursów jest Centrum Szkoleń i Administracji
   VIRTUS z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 32 lok. 10.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa
   w szkoleniach/kursach, które oferuje Organizator;
3. Uczestnikiem kursu może być osoba indywidualna oraz osoba
   zgłaszana przez firmę/instytucję;
4. Szkolenia/kursy organizowane są w zakresie i terminach opisanych
   w ofercie zawartej na stronie internetowej lub przesłanej Uczestnikowi/
   Zgłaszającemu;
5. Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe,
   zaświadczenie o ukończeniu kursu, przerwy kawowe oraz inne profity
   zawarte w ofercie poszczególnych szkoleniach/kursów;
6. „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” jest wręczane w dniu
    zakończenia szkolenia/kursu lub odbierane osobiście w biurze fimy
    w Bydgoszczy, ul. Czerkaska 32 lok. 10. Istnieje możliwość wysłania
   na życzenie listem poleconym na wskazany adres – koszt wysysłki:
   6 zł;
7. Wystawienie duplikatu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” – cena:
   20zł
8. Za godzinę szkoleniową Organizator przyjmuje godzinę lekcyjną,
   tj. 45 min.;
9. W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników Organizator 
   zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub do odwołania
   szkolenia/kursu;
10. W przypadku niedyspozycyjności wykładowcy z przyczyn losowych 
    na zaplanowanych zajęciach, Organizator zastrzega sobie zmianę
    terminów poszczególnych spotkań i informuje o tym Uczestników
    e-mailem lub telefonicznie;
11. Materiały edukacyjne wręczane uczestnikowi chronione są prawem
    autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach
     komercyjnych jest zabronione;
12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania treści
    szkoleń/kursów na jakichkolwiek nośnikach danych (audio,
    audiowizualnych, itp.).
 
II. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH/KURSACH
 
1. Zgłoszenie na szkolenie/kurs należy dokonać poprzez wypełnienie
   i odesłanie karty zgłoszenia;
2. Karta zgłoszenia wysyłana jest do zgłaszającego na życzenie drogą
   e-mailową;
3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/kursie jest także uiszczenie
   określonej w ofercie szkolenia/kursu zaliczki poprzez wpłatę
   na konto Organizatora najpóźniej na 3 dni przed planowanym
   terminem rozpoczęcia. Nieuiszczenie opłaty w tym terminie jest
   równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika z listy osób zgłoszonych;
4. Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem
   lub pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej
   i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty;
5. O zakwalifikowaniu na wybrany termin decyduje kolejność
   zgłoszeń potwierdzonych wpłatami;
6. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w pojedyńczych
   zajęciach Uczestnik ma prawo odrobić zajęcia kursu w innym
   terminie z inną grupą, na podstawie pisemnej prośby i jej
   akceptacji ze strony Organizatora – pod warunkiem wolnych miejsc.
 
III. ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE/KURS
 
 1. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto poniżej,
    po otrzymaniu potwierdzenia realizacji kursu:
              mBank 91 1140 2004 0000 3702 7611 0628
2. W ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty zostanie
   wystawiony rachunek;
3. Istnieje możliwość rozłożenia opłat w nieoprocentowanych
   ratach – wysokość oraz terminy rat określona jest
   harmonogramie kursu; 
IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU/KURSIE
 
    Rezygnacje uczestnictwa należy przesłać w formie pisemnej
 V. WARUNKI I MOŻLIWOŚĆ ZWROTU WPŁACONYCH
     PRZEZ UCZESTNIKA WPŁAT PIENIĘŻNYCH
 
 1. Zwrot zaliczki w przypadku odwołania szkolenia/kursu przez
    Organizatora:
     1.1.  Zwrot zaliczki następuje na wyraźną prośbę Uczestnika 
      określoną pisemnie listem przesłanym pocztą tradycyjną
      lub za pośrednictwem poczty elektroniczej
1.2. Zwrot następuje na wskazany w pisemnej prośbie
     przez Uczestnika numer konta bankowego lub osobiście
     w siedzibie Organizatora, we wcześniej umówionym terminie; 
  2. Zwrot zaliczki w przypadku przesunięcia szkolenia/kursu przez
     Organizatora:
2.1 W przypadku braku akceptacji nowego terminu szkolenia/kursu,
    zwrot wpisowego następuje na zasadach określonych w pkt V.1.1
2.2 W przypadku akceptacji nowego terminu szkolenia/kursu
    a nieobecności na nim, zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. Zwrot zaliczki w przypadku nieobecności na szkoleniu/kursie:
3.1 W przypadku, gdy uczestnik potwierdza chęć udziału
    w szkoleniu/kursie, poprzez wpłatę zaliczki, a nie stawi się
    w miejscu i terminie jego rozpoczęcia bez żadnego uzasadnienia,
    zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Zwrot nadpłaty w przypadku rezygnacji w trakcie szkolenia/kursu:
4.1 W przypadku, gdy Uczestnik dokona wpłaty za szkolenie/kurs
    a następnie zrezygnuje w trakcie udziału – zwrotów
    nie dokonujemy. W takim przypadku dajemy możliwość
    ukończenia szkolenia/kursu w innym teminie – jeśli
    będziemy mieli wymaganą ilość Uczestników aby taki kurs
    zorganizować. 
 
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Dane Uczestnika szkolenia/kursu będą wykorzystane przez
    Organizatora do celów związanych z realizacją zamówienia;
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji niniejszego
    Regulaminu. Zmiany będą na bieżąco zamieszczane na stronie
    internetowej;
 
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 02. 2014 r.

Kontakt

Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać wstępną ofertę na wybraną usługę, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Podaj wynik: 2+2=?